Tắt tự động làm mới trang
Khách

Danh mục cơ sở dữ liệu

Tìm "Bắt đầu với = latk"
ACS - ScienceDirect
<Trước   Kế tiếp>
  Tên cơ sở dữ liệu Dạng tài liệu Tùy chọn
  ACS Journals Search Mục lục Thông tin: ACS Journals Search Add to My Sets Tìm trong cơ sở dữ liệu: ACS Journals Search
  American Physical Society (APS) Mục lục Thông tin: American Physical Society (APS) Add to My Sets Tìm trong cơ sở dữ liệu: American Physical Society (APS)
  Dspace   Thông tin: Dspace Add to My Sets
  IOP Journals Z39 (IOP) Mục lục Thông tin: IOP Journals Z39 (IOP) Add to My Sets Tìm trong cơ sở dữ liệu: IOP Journals Z39 (IOP)
  MathSciNet (AMS) Mục lục Thông tin: MathSciNet (AMS) Add to My Sets Tìm trong cơ sở dữ liệu: MathSciNet (AMS)
  ProQuest Central (PQ) Mục lục Thông tin: ProQuest Central (PQ) Add to My Sets Tìm trong cơ sở dữ liệu: ProQuest Central (PQ)
  ProQuest Central (ProQuest XML) Mục lục Thông tin: ProQuest Central (ProQuest XML) Add to My Sets Tìm trong cơ sở dữ liệu: ProQuest Central (ProQuest XML)
  ScienceDirect - All Content - V.4 (Elsevier) Mục lục Thông tin: ScienceDirect - All Content - V.4 (Elsevier) Add to My Sets Tìm trong cơ sở dữ liệu: ScienceDirect - All Content - V.4 (Elsevier)
  ScienceDirect - All Subscribed Content - V.4 (Elsevier) Mục lục Thông tin: ScienceDirect - All Subscribed Content - V.4 (Elsevier) Add to My Sets Tìm trong cơ sở dữ liệu: ScienceDirect - All Subscribed Content - V.4 (Elsevier)
  ScienceDirect - Book Series - V.4 (Elsevier) Mục lục Thông tin: ScienceDirect - Book Series - V.4 (Elsevier) Add to My Sets Tìm trong cơ sở dữ liệu: ScienceDirect - Book Series - V.4 (Elsevier)
ACS - ScienceDirect
<Trước   Kế tiếp>
Phát triển bởi MetaLib

Copyright © 2009 Trung tâm Thông tin Tư liệu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam