CHÍNH SÁCH THƯ VIỆN SỐThư viện số của Viện KH&CN VN có chức năng quản lý, kết xuất các nguồn tin điện tử KH&CN nước ngoài mà Trung tâm Thông tin Tư liệu (được sự cho phép của Viện KH & CN VN) mua quyền truy cập hoặc kích hoạt dùng thử/miễn phí nhằm phục vụ nhu cầu cung cấp thông tin một cách thuận lợi, đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, có tính hệ thống và hiện đại cho Lãnh đạo Viện, các cán bộ khoa học thuộc Viện KH&CN VN.
Đối tượng phục vụ của thư viện số là cán bộ khoa học (trong biên chế, hợp đồng dài hạn, hợp đồng ngắn hạn) thuộc các đơn vị của Viện KH&CN VN.


Chính sách thư viện bao gồm:

1. Đăng ký quyền truy cập thư viện số:

   + Đăng ký theo địa chỉ IP tĩnh: Những đơn vị có địa chỉ IP tĩnh đăng ký (địa chỉ IP tĩnh, thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu) gửi về Trung tâm Thông tin Tư liệu (Trung tâm TTTL) để truy cập thư viện số từ bất cứ máy tính nào có nối mạng internet trong nội bộ mạng của đơn vị đó (on campus).

   + Đăng ký theo ID, Password: Các cán bộ khoa học của Viện KH&CN VN đăng ký truy cập vào thư viện số để được cấp một tài khoản riêng (username, password) truy cập thư viện số từ bất cứ máy tính nào có nối mạng internet (off campus). Với tài khoản riêng này, nhà khoa học có quyền tạo được vùng không gian riêng để cất những tài liệu nghiên cứu.

Ghi chú: Mẫu đăng ký có thể download từ website http://www.isivast.org.vn/, điền thông tin theo chỉ dẫn trên mẫu. Các cán bộ trong biên chế và hợp đồng dài hạn đăng ký trên một mẫu, các cán bộ ngắn hạn đăng ký trên một mẫu riêng khác có xác nhận của thủ trường đơn vị, gửi về ThS. Nguyễn Thị Lệ Chi, Phòng Quản lý tổng hợp Trung tâm TTTL, điện thoại (04) 37564344 cùng với gửi file danh sách tới địa chỉ email: isivast@vnn.vn  hoặc adminisi@isivast.org.vn để tiện cho việc cấp tài khoản được thuận lợi. Sau khi cấp xong, tài khoản sẽ được gửi đến email của từng cán bộ đã đăng ký trong mẫu đăng ký. Thời hạn truy cập thư viện số của cán bộ trong biên chế, hợp đồng dài hạn là 1 năm và của hợp đồng ngắn hạn là 6 tháng.


2. Nguồn tài nguyên điện tử

   + Nguồn tài nguyên điện tử của Thư viện số là tài liệu khoa học và công nghệ ở dạng điện tử toàn văn, tóm tắt của các CSDL online như: Springer, ProQuest Central… (Thư viện mua quyền truy cập), cùng các nguồn truy cập miễn phí/mở (Open Access) với gần 500 CSDL điện tử. Hiện nguồn tài nguyên trong thư viện số gồm trên 17.000 tạp chí điện tử (trong đó lượng tạp chí mua quyền truy cập chiếm 53%).

   + Kinh phí cho nguồn tài nguyên điện tử chủ yếu từ ngân sách nhà nước và được chú trọng bổ sung, tăng cường hàng năm.

   + Tăng cường nguồn tài nguyên điện tử có được bằng chia sẻ, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

   + Trọng tâm bổ sung tài nguyên thuộc các lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm của Viện KH &CNVN như:

· Công nghệ thông tin và tự động hoá,

· Nghiên cứu biển và công trình biển,

· Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai,

· Các chất có hoạt tính sinh học,

· Công nghệ môi trường,

· Điện tử. Cơ điện tử. Công nghệ vũ trụ,

· Khoa học vật liệu,

· Sinh thái và tài nguyên sinh vật,

· Công nghệ sinh học.

   + Nguồn tài nguyên điện tử do đội ngũ cán bộ thư viện đảm nhiệm và được tổ chức theo cách phân loại của thư viện nhằm nổi bật các thuộc tính đa dạng của thông tin đối với nguồn tài nguyên trên nguyên tắc thuận lợi, nhanh chóng, chính xác cho người dùng.

   + Hệ thống mạng của Thư viện số đảm bảo ổn định, thông suốt trong thời gian 24/24 giờ và dễ dàng, thuận tiện cho việc truy cập tới tất cả các nguồn tài nguyên.

3. Một số điểm cần lưu ý đối với người sử dụng thư viện số

   + Được cấp tài khoản truy cập hoặc sử dụng không cần tài khoản trong mạng campus ở đơn vị có IP tĩnh.

   + Tuân thủ quy định về truy cập và khai thác tài nguyên điện tử: Không được cho người khác mượn, sử dụng tài khoản truy cập của mình.

   + Được hướng dẫn kỹ năng sử dụng thư viện số qua web site http://www.isivast.org.vn/

   + Trong quá trình truy cập và tìm kiếm tài nguyên điện tử, nếu cần sự trợ giúp, xin liên hệ với địa chỉ: thurthuw@isivast.org.vn

Giám đốc Trung Tâm TTTL

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đạt